Edukacja - Archiwum

Koncentracja cz. 7

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Przebłyski koncentracji odnajdujemy już w pedagogicznej literaturze starożytnej n. p. Plutarch wcale mądrze przeprowadził koncentrację przy lekturze w bardzo ciekawej rozprawie p. t. Jak młodzież powinna czytać poetów umieszczonej na drugiem miejscu jego moralnych pism. Chociaż więc koncentracja nie jest dydaktyczną nowością, to jednak do teorii dydaktycznej wprowadził ją urzędownie dopiero Herbart i nadał jej […]

Koncentracja cz. 6

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Winę tego przypisuje wychowaniu, które u młodzieży nie pobudza wyobraźni i zdolności kombinowania. Mówi dalej: chłopiec, któż tego wszystkie siły umysłowe wyrabia i rozwija się, ile możności, w jednych i tych samych stosunkach, chłopiec, którego się przyzwyczaja wszystko to, czego się nauczył przez dzień, porównać pokrótce z tym, co już dnia poprzedniego wiedział i na […]

Koncentracja cz. 5

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Nauczyciel, który po nauczeniu ucznia jakiegoś nowego naukowego zagadnienia każe mu sobie przypomnieć, czego się o tej samej rzeczy dowiedział w nauce innego przedmiotu, każe wiadomości różnymi drogami zyskane ze sobą porównać, wykazać ich analogie i różnice, przeprowadza koncentrację. Jest to czynność nauczycielska tak naturalna i tak się sama przez się rozumiejąca, że wykonywa ją […]

Koncentracja cz. 4

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Koncentracja jest nie tylko rzeczą rozkładu naukowego, ale także sposobu uczenia. Rozkład naukowy o tyle może działać w kierunku koncentracji, że wyklucza przedmioty, po których się nie spodziewa podniesienia świadomości, a podnosi działalność przedmiotów, które mają nadawać kierunek myśleniu i usposobieniu wychowanków. To może się stać w bardzo prosty sposób t. j. przez wyznaczenie tym […]

Koncentracja cz. 3

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Stąd pochodzi, że ucznia ze wszech miar zdolnego najniezdarniejszy nauczyciel nie może popsuć, bo to, co powinien robić nauczyciel, on sam przeprowadza w swoim umyśle. Ponieważ uczniowie o takich zdolnościach należą do wyjątków, dlatego o koncentrację dbać musi nauczyciel. Im więcej jest przedmiotów naukowych, na których kształcenie równocześnie się odbywa, tym trudniejszą jest bezpośrednia koncentracja […]

Koncentracja cz. 2

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Wiadomości zyskane przez naukę mogą się grupować w podwójny sposób. Albo wyobrażenia naukowe układają się około jednego jądra, tak że utrzymują z nim związek, albo każdy przedmiot tworzy sobie koło wyobrażeń osobne, równoległe do drugiego, koła te układają się obok siebie, wytwarzając system kół, nie mających związku ze sobą. Pierwszy sposób uczenia jest koncentrujący, drugi […]

Koncentracja cz. 1

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Przedmioty naukowe potrzebują nie tylko zewnętrznego połączenia w rozkładzie, ale muszą także wewnętrznie łączyć się z sobą w swej treści. Nauka bowiem, która by się nie troszczyła o taki wewnętrzny związek, tworzyłaby obok siebie idące równoległe szeregi wyobrażeń, które by nie mogły na siebie wpływać i tym samem nie mogłyby zamieniać się na duchową siłę. […]

Rozkład nauki cz. 25

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Droga, którą prowadzimy młodzież, nie zgadza się- tak dalece z drogami, którymi szła ludzkość, abyśmy jako wychowawcy nie mogli mieć swoich odrębnych celów i upodobań. Przypuściwszy, że wychowanie jest skróconym powtórzeniem historii, skrócenie to robimy my jako wychowawcy w myśl własnych ideałów, które nam przyświecają. Przeto odmawia Willmann historii prawa dyktowania przebiegu wychowania jednostkowego. Kształcąc […]

Rozkład nauki cz. 24

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Te słowa monarsze podchwycił skwapliwie historyk niemiecki i stworzył podręcznik historyczny, zaczynający się od czasów Wilhelma i cofający się ku starożytności. Nad słowami cesarskimi i owym podręcznikiem świat dydaktyczny przeszedł do porządku dziennego, tym więcej, że się okazało, że cesarz Wilhelm przez paradoksalne swoje wystąpienie nie chciał przemawiać za retrospektywnym porządkiem uczenia historii, lecz domagał […]

Rozkład nauki cz. 23

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Naturalna chronologia i propedeutyka wychowawczej nauki jest przez teraźniejszość do przeszłości. Na poznaniu teraźniejszego stanu poprzestaje mniej więcej wykształcenie pospolite, ludzie, zmierzający do wyższego wykształcenia, zapoznają się z historycznym rozwojem naszej kultury. Gdzie jednakże bez szkody dla poznania teraźniejszości można przeprowadzić historyczny porządek w kształceniu, to, co jest chronologicznie pierwszym, musi w nauce mieć pierwszeństwo. […]